Bed & Meditation

IN ENGLISH BELOW

Retreat på Resursgården

På Resursgården är vårt fokus personlig utveckling och meditation. Vi öppnar nu upp för att man kan komma och sitta i retreat på Resursgården i kortare eller längre perioder. Vi kallar konceptet för ”Bed & Meditation” eftersom det grundläggande är det vi erbjuder. Detta kommer att erbjudas under vissa perioder av året, när vi inte har andra kurser. Tanken är att du har möjlighet att sitta i retreat, med tillgång till en daglig praktikrytm i vår meditationssal, eget rum (om inte annat är avtalat), möjlighet för vägledning och feedback.

Bed & Meditation på Resursgården innebär att man själv har ansvar för sin retreat, men att det finns en rytm och struktur här som man kan luta sig emot. Utifrån din erfarenhet, dina behov och önskemål kan vi när det behövs ge dig råd om hur du kan strukturera retreaten. Innan du kommer har vi en avstämning med dig kring vad som gäller, vilket stöd du tänker att du behöver och vad vi kan erbjuda. Första dagen på Resursgården får du en praktisk introduktion till livet på gården och vi har ett samtal om din praktik och avtalar hur det ska se ut med vägledning och feedback etc.  

Under vistelsen förväntar vi oss att våra retreatgäster har en intensifierad meditationspraktik jämfört med vardagen (minimum 4 meditationsperioder om dagen), att begränsa kontakten med omvärlden genom att vara på ett begränsat geografiskt område samt att vara offline (ingen eller minimal elektronisk kommunikation).  

Själva utgår vi ifrån det vi ser som en gemensam kärna i olika visdomstraditioner. Din meditation kan ha förankring i kristendomen, buddhismen, islam eller andra traditioner, det viktiga är att det finns öppenhet, tolerans och respekt för andra vägar och traditioner.

Dina värdar på Bed & Meditation är Anders och Vivian Fabricius, båda med lång erfarenhet av meditation, retreat och närvaroträning. Vägledning och feedback i meditationspraktik får du huvudsakligen från Anders som har tränat meditation i närmare 40 år. De senaste 18 åren har han mottagit undervisning från den danska meditationsläraren Jes Bertelsen.

Man sitter i retreat utifrån en tanke om självansvarighet, man har ansvar för sin process och sina upplevelser. Om vi upplever att retreatgäster kommer i obalans förbehåller vi oss rätten att avbryta uppehållet, i dialog med gästen.

Låter detta intressant? Kontakta oss gärna – så kan vi berätta mer. Du når oss på info@fabriciusresurs.se 

Bed & Meditation

Retreat at Resursgården

At our retreat-place ”Resursgården”, we focus on personal development and meditation. Now we open up for people to come and sit in retreats at Resursgården for shorter or longer periods of time. We call the concept ”Bed & Meditation” as that is basically what we offer. This opportunity will be offered during certain periods of the year, when we do not have other courses. The idea is that you have the opportunity to sit in retreat, with access to a daily practicerythm in our meditation venue, you have your own room (if nothing else is agreed) and you have the possibility to get guidance and feedback.

Bed & Meditation at Resursgården requires that you are responsible for your own retreat, supported by the rythm and structure that we provide. Based on your experience, your needs and wishes, we can give you advice on how to structure the retreat. Before you arrive, we have a reconciliation with you about the terms, what support you think you need and what we can offer. The first day at Resursgården you get a practical introduction to life on our retreat-place and we have a conversation about your practice and agree on arrangements for guidance and feedback etc. 

During the stay, we expect our retreatguests to have an intensified meditation practice compared to everyday life (minimum 4 meditation-periods per day), to limit contact with the outside world by being in a limited geographical area and being offline (no or minimal electronical communication). 

We start from what we see as a common core within different wisdom-traditions. Your meditation can be rooted in Christianity, Buddhism, Islam or other traditions, the important thing being that there is openness, tolerance and respect for other paths and traditions. 

Your hosts at Bed & Meditation are Anders and Vivian Fabricius, both with long experience of meditation, retreats and different embodied presence practices.  Guidance and feedback in meditation practice is mainly given to you by Anders, who has been training meditation for almost 40 years. For the past 18 years, he has received instructions from the Danish meditation teacher Jes Bertelsen

You sit in retreat based on a thought of self-responsibility, you have responsibility for your process and your experiences. If we find that retreatguests become imbalanced, we reserve the right to cancel the stay, in dialogue with the guest. 

Does it sound interesting? Please contact us, and we will tell you more. You reach us at info@fabriciusresurs.se

Fabricius Resurs AB
info@fabriciusresurs.se
Org.nr. 556266-4812

Resursgården
Ulriksfors 435
833 93 Strömsund
Tel. 0730 78 68 22

Gilla oss på Facebook och LinkedIn

© Copyright Fabricius Resurs AB